Ajax Loader
Geo
განყ.
კინო
თეატრი
კონცერტი

 • კავეა სითი მოლი საბურთალო • დღეს • 

11:50 geo flag
კას დარბაზი 7
11:50 | GEO | 3D
კას დარბაზი 7
12:00 geo flag
კას დარბაზი 8
12:00 | GEO | 3D
კას დარბაზი 8
12:00 eng flag
კას ScreenX 2
12:00 | ENG
კას ScreenX 2
12:00 geo flag
კას დარბაზი 3
12:00 | GEO
კას დარბაზი 3
12:20 geo flag
კას დარბაზი 1
12:20 | GEO | 3D
კას დარბაზი 1
12:30 eng flag
კას დარბაზი 10
12:30 | ENG
კას დარბაზი 10
13:00 eng flag
კას დარბაზი 9
13:00 | ENG
კას დარბაზი 9
13:30 geo flag
კას დარბაზი 6
13:30 | GEO | 3D
კას დარბაზი 6
EventThumb
13:45 geo flag
კას დარბაზი 4
13:45 | GEO
კას დარბაზი 4
14:30 geo flag
კას დარბაზი 8
14:30 | GEO | 3D
კას დარბაზი 8
15:15 geo flag
კას დარბაზი 3
15:15 | GEO
კას დარბაზი 3
15:45 eng flag
კას დარბაზი 10
15:45 | ENG
კას დარბაზი 10
16:10 eng flag
კას დარბაზი 9
16:10 | ENG
კას დარბაზი 9
16:45 eng flag
კას დარბაზი 6
16:45 | ENG | 3D
კას დარბაზი 6
17:00 geo flag
კას დარბაზი 8
17:00 | GEO | 3D
კას დარბაზი 8
18:45 geo flag
კას დარბაზი 10
18:45 | GEO
კას დარბაზი 10
19:10 eng flag
კას დარბაზი 9
19:10 | ENG
კას დარბაზი 9
19:15 eng flag
კას დარბაზი 4
19:15 | ENG
კას დარბაზი 4
19:45 geo flag
კას დარბაზი 8
19:45 | GEO | 3D
კას დარბაზი 8
21:30 eng flag
კას დარბაზი 10
21:30 | ENG
კას დარბაზი 10
21:55 eng flag
კას დარბაზი 6
21:55 | ENG
კას დარბაზი 6
22:00 geo flag
კას დარბაზი 7
22:00 | GEO
კას დარბაზი 7
22:10 eng flag
კას დარბაზი 4
22:10 | ENG
კას დარბაზი 4

 • კავეა სითი მოლი საბურთალო • ხვალ • 

12:00 geo flag
კას დარბაზი 8
12:00 | GEO | 3D
კას დარბაზი 8
13:00 eng flag
კას დარბაზი 9
13:00 | ENG
კას დარბაზი 9
13:30 geo flag
კას დარბაზი 6
13:30 | GEO | 3D
კას დარბაზი 6
EventThumb
13:45 geo flag
კას დარბაზი 4
13:45 | GEO
კას დარბაზი 4
14:30 geo flag
კას დარბაზი 8
14:30 | GEO | 3D
კას დარბაზი 8
15:15 geo flag
კას დარბაზი 3
15:15 | GEO
კას დარბაზი 3
15:45 eng flag
კას დარბაზი 10
15:45 | ENG
კას დარბაზი 10
16:10 eng flag
კას დარბაზი 9
16:10 | ENG
კას დარბაზი 9
16:45 eng flag
კას დარბაზი 6
16:45 | ENG | 3D
კას დარბაზი 6
17:00 geo flag
კას დარბაზი 8
17:00 | GEO | 3D
კას დარბაზი 8
18:45 geo flag
კას დარბაზი 10
18:45 | GEO
კას დარბაზი 10
19:10 eng flag
კას დარბაზი 9
19:10 | ENG
კას დარბაზი 9
19:15 eng flag
კას დარბაზი 4
19:15 | ENG
კას დარბაზი 4
19:45 geo flag
კას დარბაზი 8
19:45 | GEO | 3D
კას დარბაზი 8
21:30 eng flag
კას დარბაზი 10
21:30 | ENG
კას დარბაზი 10
21:55 eng flag
კას დარბაზი 6
21:55 | ENG
კას დარბაზი 6
22:00 geo flag
კას დარბაზი 7
22:00 | GEO
კას დარბაზი 7

 • კავეა სითი მოლი საბურთალო • ხუთ, 20 იან • 

12:00 geo flag
კას დარბაზი 8
12:00 | GEO | 3D
კას დარბაზი 8
12:15 geo flag
კას დარბაზი 6
12:15 | GEO | 3D
კას დარბაზი 6
13:00 eng flag
კას დარბაზი 9
13:00 | ENG
კას დარბაზი 9
EventThumb
13:45 geo flag
კას დარბაზი 4
13:45 | GEO
კას დარბაზი 4
14:30 geo flag
კას დარბაზი 8
14:30 | GEO | 3D
კას დარბაზი 8
15:45 geo flag
კას დარბაზი 3
15:45 | GEO
კას დარბაზი 3
15:45 eng flag
კას დარბაზი 10
15:45 | ENG
კას დარბაზი 10
17:00 geo flag
კას დარბაზი 8
17:00 | GEO | 3D
კას დარბაზი 8
18:45 geo flag
კას დარბაზი 10
18:45 | GEO
კას დარბაზი 10
19:10 eng flag
კას დარბაზი 9
19:10 | ENG
კას დარბაზი 9
19:15 eng flag
კას დარბაზი 4
19:15 | ENG
კას დარბაზი 4
19:45 geo flag
კას დარბაზი 8
19:45 | GEO | 3D
კას დარბაზი 8
21:30 eng flag
კას დარბაზი 10
21:30 | ENG
კას დარბაზი 10
21:55 eng flag
კას დარბაზი 6
21:55 | ENG
კას დარბაზი 6
22:00 geo flag
კას დარბაზი 7
22:00 | GEO
კას დარბაზი 7

 • კავეა სითი მოლი საბურთალო • პარ, 21 იან • 

12:00 geo flag
კას დარბაზი 8
12:00 | GEO | 3D
კას დარბაზი 8
12:15 geo flag
კას დარბაზი 6
12:15 | GEO | 3D
კას დარბაზი 6
13:00 eng flag
კას დარბაზი 9
13:00 | ENG
კას დარბაზი 9
EventThumb
13:45 geo flag
კას დარბაზი 4
13:45 | GEO
კას დარბაზი 4
14:30 geo flag
კას დარბაზი 8
14:30 | GEO | 3D
კას დარბაზი 8
15:45 geo flag
კას დარბაზი 3
15:45 | GEO
კას დარბაზი 3
15:45 eng flag
კას დარბაზი 10
15:45 | ENG
კას დარბაზი 10
17:00 geo flag
კას დარბაზი 8
17:00 | GEO | 3D
კას დარბაზი 8
18:45 geo flag
კას დარბაზი 10
18:45 | GEO
კას დარბაზი 10
19:10 eng flag
კას დარბაზი 9
19:10 | ENG
კას დარბაზი 9
19:15 eng flag
კას დარბაზი 4
19:15 | ENG
კას დარბაზი 4
19:45 geo flag
კას დარბაზი 8
19:45 | GEO | 3D
კას დარბაზი 8
21:30 eng flag
კას დარბაზი 10
21:30 | ENG
კას დარბაზი 10
21:55 eng flag
კას დარბაზი 6
21:55 | ENG
კას დარბაზი 6
22:00 geo flag
კას დარბაზი 7
22:00 | GEO
კას დარბაზი 7

 • კავეა სითი მოლი საბურთალო • შაბ, 22 იან • 

12:00 geo flag
კას დარბაზი 8
12:00 | GEO | 3D
კას დარბაზი 8
12:15 geo flag
კას დარბაზი 6
12:15 | GEO | 3D
კას დარბაზი 6
13:00 eng flag
კას დარბაზი 9
13:00 | ENG
კას დარბაზი 9
EventThumb
13:45 geo flag
კას დარბაზი 4
13:45 | GEO
კას დარბაზი 4
14:30 geo flag
კას დარბაზი 8
14:30 | GEO | 3D
კას დარბაზი 8
15:45 geo flag
კას დარბაზი 3
15:45 | GEO
კას დარბაზი 3
15:45 eng flag
კას დარბაზი 10
15:45 | ENG
კას დარბაზი 10
17:00 geo flag
კას დარბაზი 8
17:00 | GEO | 3D
კას დარბაზი 8
18:45 geo flag
კას დარბაზი 10
18:45 | GEO
კას დარბაზი 10
19:10 eng flag
კას დარბაზი 9
19:10 | ENG
კას დარბაზი 9
19:15 eng flag
კას დარბაზი 4
19:15 | ENG
კას დარბაზი 4
19:45 geo flag
კას დარბაზი 8
19:45 | GEO | 3D
კას დარბაზი 8
21:30 eng flag
კას დარბაზი 10
21:30 | ENG
კას დარბაზი 10
21:55 eng flag
კას დარბაზი 6
21:55 | ENG
კას დარბაზი 6
22:00 geo flag
კას დარბაზი 7
22:00 | GEO
კას დარბაზი 7

 • კავეა სითი მოლი საბურთალო • კვი, 23 იან • 

12:00 geo flag
კას დარბაზი 8
12:00 | GEO | 3D
კას დარბაზი 8
12:15 geo flag
კას დარბაზი 6
12:15 | GEO | 3D
კას დარბაზი 6
13:00 eng flag
კას დარბაზი 9
13:00 | ENG
კას დარბაზი 9
EventThumb
13:45 geo flag
კას დარბაზი 4
13:45 | GEO
კას დარბაზი 4
14:30 geo flag
კას დარბაზი 8
14:30 | GEO | 3D
კას დარბაზი 8
15:45 geo flag
კას დარბაზი 3
15:45 | GEO
კას დარბაზი 3
15:45 eng flag
კას დარბაზი 10
15:45 | ENG
კას დარბაზი 10
17:00 geo flag
კას დარბაზი 8
17:00 | GEO | 3D
კას დარბაზი 8
18:45 geo flag
კას დარბაზი 10
18:45 | GEO
კას დარბაზი 10
19:10 eng flag
კას დარბაზი 9
19:10 | ENG
კას დარბაზი 9
19:15 eng flag
კას დარბაზი 4
19:15 | ENG
კას დარბაზი 4
19:45 geo flag
კას დარბაზი 8
19:45 | GEO | 3D
კას დარბაზი 8
21:30 eng flag
კას დარბაზი 10
21:30 | ENG
კას დარბაზი 10
21:55 eng flag
კას დარბაზი 6
21:55 | ENG
კას დარბაზი 6
22:00 geo flag
კას დარბაზი 7
22:00 | GEO
კას დარბაზი 7

 • კავეა სითი მოლი საბურთალო • ორშ, 24 იან • 

12:00 geo flag
კას დარბაზი 8
12:00 | GEO | 3D
კას დარბაზი 8
12:15 geo flag
კას დარბაზი 6
12:15 | GEO | 3D
კას დარბაზი 6
13:00 eng flag
კას დარბაზი 9
13:00 | ENG
კას დარბაზი 9
EventThumb
13:45 geo flag
კას დარბაზი 4
13:45 | GEO
კას დარბაზი 4
14:30 geo flag
კას დარბაზი 8
14:30 | GEO | 3D
კას დარბაზი 8
15:45 geo flag
კას დარბაზი 3
15:45 | GEO
კას დარბაზი 3
15:45 eng flag
კას დარბაზი 10
15:45 | ENG
კას დარბაზი 10
17:00 geo flag
კას დარბაზი 8
17:00 | GEO | 3D
კას დარბაზი 8
18:45 geo flag
კას დარბაზი 10
18:45 | GEO
კას დარბაზი 10
19:10 eng flag
კას დარბაზი 9
19:10 | ENG
კას დარბაზი 9
19:15 eng flag
კას დარბაზი 4
19:15 | ENG
კას დარბაზი 4
19:45 geo flag
კას დარბაზი 8
19:45 | GEO | 3D
კას დარბაზი 8
21:30 eng flag
კას დარბაზი 10
21:30 | ENG
კას დარბაზი 10
21:55 eng flag
კას დარბაზი 6
21:55 | ENG
კას დარბაზი 6
22:00 geo flag
კას დარბაზი 7
22:00 | GEO
კას დარბაზი 7

 • კავეა სითი მოლი საბურთალო • სამ, 25 იან • 

12:00 geo flag
კას დარბაზი 8
12:00 | GEO | 3D
კას დარბაზი 8
12:15 geo flag
კას დარბაზი 6
12:15 | GEO | 3D
კას დარბაზი 6
13:00 eng flag
კას დარბაზი 9
13:00 | ENG
კას დარბაზი 9
EventThumb
13:45 geo flag
კას დარბაზი 4
13:45 | GEO
კას დარბაზი 4
14:30 geo flag
კას დარბაზი 8
14:30 | GEO | 3D
კას დარბაზი 8
15:45 geo flag
კას დარბაზი 3
15:45 | GEO
კას დარბაზი 3
15:45 eng flag
კას დარბაზი 10
15:45 | ENG
კას დარბაზი 10
17:00 geo flag
კას დარბაზი 8
17:00 | GEO | 3D
კას დარბაზი 8
18:45 geo flag
კას დარბაზი 10
18:45 | GEO
კას დარბაზი 10
19:10 eng flag
კას დარბაზი 9
19:10 | ENG
კას დარბაზი 9
19:15 eng flag
კას დარბაზი 4
19:15 | ENG
კას დარბაზი 4
19:45 geo flag
კას დარბაზი 8
19:45 | GEO | 3D
კას დარბაზი 8
21:30 eng flag
კას დარბაზი 10
21:30 | ENG
კას დარბაზი 10
21:55 eng flag
კას დარბაზი 6
21:55 | ENG
კას დარბაზი 6
22:00 geo flag
კას დარბაზი 7
22:00 | GEO
კას დარბაზი 7