Ajax Loader
Geo
განყ.
კინო
თეატრი
კონცერტი

 • კავეა ისთ ფოინთი • დღეს • 

12:15 geo flag
დარბაზი 3
12:15 | GEO | 3D
დარბაზი 3
13:15 eng flag
დარბაზი IMAX
13:15 | ENG
დარბაზი IMAX
14:15 geo flag
დარბაზი 8
14:15 | GEO
დარბაზი 8
14:30 geo flag
დარბაზი 3
14:30 | GEO | 3D
დარბაზი 3
16:15 eng flag
დარბაზი IMAX
16:15 | ENG
დარბაზი IMAX
16:30 geo flag
დარბაზი 4
16:30 | GEO
დარბაზი 4
16:45 geo flag
დარბაზი 8
16:45 | GEO
დარბაზი 8
16:45 geo flag
დარბაზი 3
16:45 | GEO | 3D
დარბაზი 3
19:15 geo flag
დარბაზი 8
19:15 | GEO
დარბაზი 8
19:15 eng flag
დარბაზი IMAX
19:15 | ENG
დარბაზი IMAX
19:15 geo flag
დარბაზი 4
19:15 | GEO
დარბაზი 4
19:45 geo flag
დარბაზი 7
19:45 | GEO
დარბაზი 7
21:45 geo flag
დარბაზი 8
21:45 | GEO
დარბაზი 8
22:00 geo flag
დარბაზი 7
22:00 | GEO
დარბაზი 7
22:00 geo flag
დარბაზი 4
22:00 | GEO
დარბაზი 4
22:15 eng flag
დარბაზი IMAX
22:15 | ENG
დარბაზი IMAX

 • კავეა ისთ ფოინთი • ხვალ • 

12:15 geo flag
დარბაზი 3
12:15 | GEO | 3D
დარბაზი 3
13:15 eng flag
დარბაზი IMAX
13:15 | ENG
დარბაზი IMAX
14:15 geo flag
დარბაზი 8
14:15 | GEO
დარბაზი 8
14:30 geo flag
დარბაზი 3
14:30 | GEO | 3D
დარბაზი 3
16:15 eng flag
დარბაზი IMAX
16:15 | ENG
დარბაზი IMAX
16:30 geo flag
დარბაზი 4
16:30 | GEO
დარბაზი 4
16:45 geo flag
დარბაზი 8
16:45 | GEO
დარბაზი 8
16:45 geo flag
დარბაზი 3
16:45 | GEO | 3D
დარბაზი 3
19:15 geo flag
დარბაზი 8
19:15 | GEO
დარბაზი 8
19:15 eng flag
დარბაზი IMAX
19:15 | ENG
დარბაზი IMAX
19:15 geo flag
დარბაზი 4
19:15 | GEO
დარბაზი 4
19:45 geo flag
დარბაზი 7
19:45 | GEO
დარბაზი 7
21:45 geo flag
დარბაზი 8
21:45 | GEO
დარბაზი 8
22:00 geo flag
დარბაზი 7
22:00 | GEO
დარბაზი 7
22:00 geo flag
დარბაზი 4
22:00 | GEO
დარბაზი 4
22:15 eng flag
დარბაზი IMAX
22:15 | ENG
დარბაზი IMAX

 • კავეა ისთ ფოინთი • შაბ, 20 აპრ • 

12:15 geo flag
დარბაზი 3
12:15 | GEO | 3D
დარბაზი 3
13:15 eng flag
დარბაზი IMAX
13:15 | ENG
დარბაზი IMAX
14:15 geo flag
დარბაზი 8
14:15 | GEO
დარბაზი 8
14:30 geo flag
დარბაზი 3
14:30 | GEO | 3D
დარბაზი 3
16:15 eng flag
დარბაზი IMAX
16:15 | ENG
დარბაზი IMAX
16:30 geo flag
დარბაზი 4
16:30 | GEO
დარბაზი 4
16:45 geo flag
დარბაზი 8
16:45 | GEO
დარბაზი 8
16:45 geo flag
დარბაზი 3
16:45 | GEO | 3D
დარბაზი 3
19:15 geo flag
დარბაზი 8
19:15 | GEO
დარბაზი 8
19:15 eng flag
დარბაზი IMAX
19:15 | ENG
დარბაზი IMAX
19:15 geo flag
დარბაზი 4
19:15 | GEO
დარბაზი 4
19:45 geo flag
დარბაზი 7
19:45 | GEO
დარბაზი 7
21:45 geo flag
დარბაზი 8
21:45 | GEO
დარბაზი 8
22:00 geo flag
დარბაზი 7
22:00 | GEO
დარბაზი 7
22:00 geo flag
დარბაზი 4
22:00 | GEO
დარბაზი 4
22:15 eng flag
დარბაზი IMAX
22:15 | ENG
დარბაზი IMAX

 • კავეა ისთ ფოინთი • კვი, 21 აპრ • 

12:15 geo flag
დარბაზი 3
12:15 | GEO | 3D
დარბაზი 3
13:15 eng flag
დარბაზი IMAX
13:15 | ENG
დარბაზი IMAX
14:15 geo flag
დარბაზი 8
14:15 | GEO
დარბაზი 8
14:30 geo flag
დარბაზი 3
14:30 | GEO | 3D
დარბაზი 3
16:15 eng flag
დარბაზი IMAX
16:15 | ENG
დარბაზი IMAX
16:30 geo flag
დარბაზი 4
16:30 | GEO
დარბაზი 4
16:45 geo flag
დარბაზი 8
16:45 | GEO
დარბაზი 8
16:45 geo flag
დარბაზი 3
16:45 | GEO | 3D
დარბაზი 3
19:15 geo flag
დარბაზი 8
19:15 | GEO
დარბაზი 8
19:15 eng flag
დარბაზი IMAX
19:15 | ENG
დარბაზი IMAX
19:15 geo flag
დარბაზი 4
19:15 | GEO
დარბაზი 4
19:45 geo flag
დარბაზი 7
19:45 | GEO
დარბაზი 7
21:45 geo flag
დარბაზი 8
21:45 | GEO
დარბაზი 8
22:00 geo flag
დარბაზი 7
22:00 | GEO
დარბაზი 7
22:00 geo flag
დარბაზი 4
22:00 | GEO
დარბაზი 4
22:15 eng flag
დარბაზი IMAX
22:15 | ENG
დარბაზი IMAX

 • კავეა ისთ ფოინთი • ორშ, 22 აპრ • 

12:15 geo flag
დარბაზი 3
12:15 | GEO | 3D
დარბაზი 3
13:15 eng flag
დარბაზი IMAX
13:15 | ENG
დარბაზი IMAX
14:15 geo flag
დარბაზი 8
14:15 | GEO
დარბაზი 8
14:30 geo flag
დარბაზი 3
14:30 | GEO | 3D
დარბაზი 3
16:15 eng flag
დარბაზი IMAX
16:15 | ENG
დარბაზი IMAX
16:30 geo flag
დარბაზი 4
16:30 | GEO
დარბაზი 4
16:45 geo flag
დარბაზი 8
16:45 | GEO
დარბაზი 8
16:45 geo flag
დარბაზი 3
16:45 | GEO | 3D
დარბაზი 3
19:15 geo flag
დარბაზი 8
19:15 | GEO
დარბაზი 8
19:15 eng flag
დარბაზი IMAX
19:15 | ENG
დარბაზი IMAX
19:15 geo flag
დარბაზი 4
19:15 | GEO
დარბაზი 4
19:45 geo flag
დარბაზი 7
19:45 | GEO
დარბაზი 7
21:45 geo flag
დარბაზი 8
21:45 | GEO
დარბაზი 8
22:00 geo flag
დარბაზი 7
22:00 | GEO
დარბაზი 7
22:00 geo flag
დარბაზი 4
22:00 | GEO
დარბაზი 4
22:15 eng flag
დარბაზი IMAX
22:15 | ENG
დარბაზი IMAX

 • კავეა ისთ ფოინთი • სამ, 23 აპრ • 

12:15 geo flag
დარბაზი 3
12:15 | GEO | 3D
დარბაზი 3
13:15 eng flag
დარბაზი IMAX
13:15 | ENG
დარბაზი IMAX
14:15 geo flag
დარბაზი 8
14:15 | GEO
დარბაზი 8
14:30 geo flag
დარბაზი 3
14:30 | GEO | 3D
დარბაზი 3
16:15 eng flag
დარბაზი IMAX
16:15 | ENG
დარბაზი IMAX
16:30 geo flag
დარბაზი 4
16:30 | GEO
დარბაზი 4
16:45 geo flag
დარბაზი 8
16:45 | GEO
დარბაზი 8
16:45 geo flag
დარბაზი 3
16:45 | GEO | 3D
დარბაზი 3
19:15 geo flag
დარბაზი 8
19:15 | GEO
დარბაზი 8
19:15 eng flag
დარბაზი IMAX
19:15 | ENG
დარბაზი IMAX
19:15 geo flag
დარბაზი 4
19:15 | GEO
დარბაზი 4
19:45 geo flag
დარბაზი 7
19:45 | GEO
დარბაზი 7
21:45 geo flag
დარბაზი 8
21:45 | GEO
დარბაზი 8
22:00 geo flag
დარბაზი 7
22:00 | GEO
დარბაზი 7
22:00 geo flag
დარბაზი 4
22:00 | GEO
დარბაზი 4
22:15 eng flag
დარბაზი IMAX
22:15 | ENG
დარბაზი IMAX

 • კავეა ისთ ფოინთი • ოთხ, 24 აპრ • 

13:15 eng flag
დარბაზი IMAX
13:15 | ENG
დარბაზი IMAX
16:15 eng flag
დარბაზი IMAX
16:15 | ENG
დარბაზი IMAX
19:15 eng flag
დარბაზი IMAX
19:15 | ENG
დარბაზი IMAX
22:15 eng flag
დარბაზი IMAX
22:15 | ENG
დარბაზი IMAX

 • კავეა ისთ ფოინთი • ხუთ, 25 აპრ • 

13:15 eng flag
დარბაზი IMAX
13:15 | ENG
დარბაზი IMAX
19:15 eng flag
დარბაზი IMAX
19:15 | ENG
დარბაზი IMAX

 • კავეა ისთ ფოინთი • პარ, 26 აპრ • 

13:15 eng flag
დარბაზი IMAX
13:15 | ENG
დარბაზი IMAX
19:15 eng flag
დარბაზი IMAX
19:15 | ENG
დარბაზი IMAX

 • კავეა ისთ ფოინთი • შაბ, 27 აპრ • 

13:15 eng flag
დარბაზი IMAX
13:15 | ENG
დარბაზი IMAX
19:15 eng flag
დარბაზი IMAX
19:15 | ENG
დარბაზი IMAX

 • კავეა ისთ ფოინთი • კვი, 28 აპრ • 

13:15 eng flag
დარბაზი IMAX
13:15 | ENG
დარბაზი IMAX
19:15 eng flag
დარბაზი IMAX
19:15 | ENG
დარბაზი IMAX

 • კავეა ისთ ფოინთი • ორშ, 29 აპრ • 

13:15 eng flag
დარბაზი IMAX
13:15 | ENG
დარბაზი IMAX
19:15 eng flag
დარბაზი IMAX
19:15 | ENG
დარბაზი IMAX

 • კავეა ისთ ფოინთი • სამ, 30 აპრ • 

13:15 eng flag
დარბაზი IMAX
13:15 | ENG
დარბაზი IMAX
19:15 eng flag
დარბაზი IMAX
19:15 | ENG
დარბაზი IMAX