Ajax Loader
Geo
განყ.
კინო
თეატრი
კონცერტი

13.10 სურვილების მანქანა. ლაბირინთიდან გამოსვლა • NOW Assembly

Mtskheta, 156 Agmashenebeli St., Marani Hall

ნაწილი 1

 - ახალი დიპლომატიის სახელოსნო.

- ,,მცხეთის დეკლარაციის” შექმნა.

- საჯარო ექსპერიმენტი ,,სიყვარულის კოდი".

ათასობით წლის მანძილზე, კაცობრიობა ცდილობდა  სიცოცხლის ელექსირის გამოცანა ამოეხსნა. მაგრამ ჩვენ მხოლოდ ერთად შეგვიძლია მისი ამოცნობა და, როგორც ჩანს, მხოლოდ ახლა.

ნაწილი 2

- სურვილების მანქანა. ლაბირინთიდან გამოსვლა. მცხეთის ცენტრში მდებარე თეატრონის ველზე, მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლების გარემოცვაში, საკუთარი ხელით ააგეთ ცხოვრებისეული გზისა და სულიერი აღორძინების სიმბოლო, მსოფლიოში ყველაზე დიდი ლაბირინთი, რათა მასში საკუთარი თავი აღმოაჩინოთ და შეძლოთ გამოსავალის პოვნა

– წარსულიდან მომავლისკენ. აქ მიმდინარეობს მთავარი ბრძოლა ადამიანურსა და ცხოველურს, კეთილსა და ბოროტს შორის. მოძრაობის თეატრი წარმოადგენს სპექტაკლ-მინიშნებას, მაგრამ ლაბირინთში შესვლისას, ყველა თვითონ განაცხადებს სანუკვარ სურვილს.

დეტალურად: www.now-assembly.org

Part 1

- Workshop of new diplomacy

- The birth of The Mtskheta Declaration

- PUBLIC EXPERIMENT “LOVE CODE”

For thousands of years mankind has been tackling the riddle of the elixir of life. But we can solve it only together and, apparently, only now.

Part 2

THE WISH MACHINE. EXIT FROM THE LABYRINTH

Build with your own hands, on a field in the middle of Mtskheta, surrounded by World Heritage listed monuments, a symbol of life path and spiritual renewal, the largest labyrinth in the world

– in order to discover yourself within and to find a way out

– from the past toward the future. This is where the main battle between the human and the beastly, Good and Evil takes place. The Movement Theatre will show a performance serving as a hint, but, entering the Labyrinth, everyone has to formulate their own cherished desire.

More details: www.now-assembly.org

Часть 1

- Мастерская новой дипломатии.

- Рождение «Мцхетской декларации».

- ПУБЛИЧНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ «КОД ЛЮБВИ»

Тысячелетиями человечество бьется над загадкой эликсира Жизни. Но мы можем решить ее только вместе и, видимо, только сейчас.

Часть 2

- МАШИНА ЖЕЛАНИЙ. ВЫХОД ИЗ ЛАБИРИНТА

Своими руками создать на поле в окружении исторических памятников символ жизненного пути и духовного возрождения - самый большой из существующих Лабиринтов, чтобы обрести в нем себя и смочь найти выход - из прошлого в будущее. Здесь происходит главная битва человеческого и звериного, Добра и Зла. Театр Движения покажет спектакль-подсказку, но, входя в Лабиринт, каждый сам формулирует заветное Желание.

Подробнее: www.now-assembly.org  

თარიღი
ხუთშაბათი, 13 ოქტომბერი
11:00
45 ₾